مجله کارپی


کارپی ، اولین مجله دیجیتال تخصصی کپورگیری
 مقالات خواندنى به قلم بهترين كپورگيران ايران و جهان.
اخرين خبرهاى دنياى كپورگيرى در بخشهاى مختلفى چون گزارشات صيد ، مسابقات ، جديدترين لوازم ، ساخت بويله ،...
طيف متنوعى از مطالب اموزشى از مبتدى تا پيشرفته.