لوازم کارپی


مهمترین لوازم در کپورگیری مجموعه تجهیزاتی است که به واسطه نخ اصلی وارد آب می شوند که از آنها به نام تجهیزات انتهایی و یا  ترمینال تکل یاد می شود.


کمی صبر کنید...