لوازم کمپینگ


آنچه از کمپهای کپوری متداول در کشورهای اروپایی می بینیم تماما هماهنگ با شرایط آب و هوا  ، امکانات ، توانایی حمل و نقل ، بودجه و سایر عوامل مرتبط است ، اما آنچه کارپی کمپ به شما ارائه می کند لوازمی جهت یک کمپ با رفاه و امکانات کامل و در عین حال متناسب با برنامه هایی است که ما در ایران برگزار می کنیم. کمی صبر کنید...

دسته‌بندی