پیته کسل

فاز ماه

/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87
هر چيزى كه بايد در مورد ماه بدانيد

متعادلسازى هوكبيت

/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%AA
متعادلسازى دقيق يا به صورت مستقيم از بسته به ريسه؟