متعادلسازى دقيق يا به صورت مستقيم از بسته به ريسه؟
یك سوال بزرگ : متعادلسازى دقيق يا به صورت مستقيم از بسته به ريسه؟ و آيا جواب شما به اين سوال نسبت به موقعتهاى مختلف متغير است؟


گرى بيز

"اگر مجبور شوم هميشه طعمه متعادل "

" من هرگز به يك نوع هوكبيت بسنده نمى كنم ولى اگر مجبور بشوم ، يك ارايه طعمه به دقت متعادلسازى شده را به همه موارد ديگر ترجيح مى دهم ، من دوست دارم طعمه تنها با وزن وارده از طرف قلاب در آب فرو رود ، همچنين باید در نظر داشت بعد از پرتاب طعمه به دليل فشار و نفوذ آب سنگين تر خواهد شد.

سالها قبل در درياچه فن درايتون تنها هوكبيتى كه براى من توك ماهى به همراه داشت يك طعمه متعادلسازى شده بود ، من چوبها را با هوكبتهاى متنوع در منطقه اى نزديك به هم مى خواباندم اما به مدت چهار سال تنها بروى بويله پاپ توك داشتم ، اين موضوع احتمالا مربوط به نحوه طعمه پاشى من مى شد ، بويله هاى خورد شده ، مگوت و طعمه هاى ريز.
تنها جايى يك طعمه كه مستقيما از بسته بندى خارج شده و به ريسه وصل گشته ، بهتر براى من كار كرده ، زمانيست كه از بويله هاى ٢٠ ميليمترى براى طعمه پشى استفاده كرده ام و از همانها به عنوان هوكبيت استفاده كرده ام ، در اين حالت از طعمه هاى ٢٠ ميليمترى اى كه متعادل سازى شده بوده اند هم استفاده كرده ام اما صيد بيشترى با آنها نداشته ام "مت ايتن


" من از دو قدرت شناورى استفاده مى كنم "

" اگر بخواهم پاسخى كاملا و صادقانه بدهم بايد بگويم من به ندرت از طعمه هاى سينك استفاده مى كنم ، اما در مواقعى كه اين روش را انتخاب كنم ، هيچ وقت يك بويله خارج شده از بسته بندى را مستقيما بكار نخواهم گرفت. من ترجيح مى دهم از يك هوكبيت سختتر استفاده كنم تا از شر ماهى هاى مزاحم در امان باشد. در هنگام استفاده از طعمه هاى سینك من دو مدل هوكبيت همراه خودم مى برم. كه هر دو داراى سطوح بالا از اكتيويتور سل هستند. يكى داراى مقدار كافى از بيس ميكس پاپ پولاريس به طوريكه تا حدی سبك سازى شده  و ديگرى با قدرت شناورى بيشتر بطوريكه تنها با وزن قلاب به آهستگى در آب فرو رود. من طعمه هاى سینك را تنها براى استفاده در قسمتهاى كنارى آب بكار مى بندم ، جايى كه استراتژى طعمه پاشى متمركز و متراكم باشد من از يك طعمه به دقت متعادلسازى استفاده خواهم كرد  ، اما وقتى كه سناريوى طعمه پاشى بصورت پخش كردن بويله ها در يك محوطه وسيع باشد از نسخه بويله سنگينتر استفاده مى كنم."نيك بوريج

"من عاشق سيستم آدم برفى هستم "

"همراه ريسه نرم و حلقه دار بلو بك ، من هميشه از يك تركيب آدم برفى بويله استفاده مى كنم. به نظر خيلى از ماهيگيران قرار گرفتن يك بويله پاپ بروى يك بويله سينك به صورتى ذاتى باعث متعادلسازى وزن قلاب مى شود ، و بر همين اساس در پى مكش ماهى طعمه پروازى سريعتر خواهد داشت! اما من دوست دارم كمى عميق تر وارد اين جزييات بشوم. سيستم آدم برفى مورد استفاده من بيشتر جهت بكار گيرى در بسترهاى نرم لجنى است ، و من دريافته ام در كنار مشكل ماهى هاى مزاحم ، یک طعمه پاپ بالايى كوچكتر مى تواند براى جلب توجه كپور كفايت مى كند. اما اجازه دهيد به اصل سوالى كه مطرح شد برگردم : من هميشه از وزن سرب خمیری بر روى ريسه خود استفاده مى كنم ، تا طعمه سينكم به خوبى بر روى بستر بنشيند ، اين كار به قلاب اجازه مى دهد تا تا وزن خود را وارد كرده و در لب پايينى ماهى بنشيند. گاهى اوقات در يك ريسه نرم تغيير وزن طعمه مى تواند تفاوت زيادى ايجاد كند ، و نوك قلاب را دقيقا در مكانى قرار دهد كه مورد هدف شما براى دستيابى به يك نشست با ماندگارى بالاست!"پيته كسل

" من يك چرخش ١٨٠ درجه اى در تاكتيك خود داده ام "

"من قبلا هميشه از طعمه هاى به دقت متعادلسازى شده استفاده مى كردم. در حقيقت در گذشته من نصف روز اول كپورگيرى خود را ، در كناره هاى آب مشغول متعادلسازى دقيق هوكبيتهاى خود بودم. اما اين اواخر به طور كامل نظرم تغيير نمود ، و موضوعى كه باعث اين تغيير موضع ١٨٠ درجه اى در من شد ، اين بود كه من به تدريج دريافتم  با طعمه هاى متعادلسازى شده شما زيادى از ماهى هايى كه به قلاب مى افتند را از دست مى دهم. بله ، درست است كه هوكبيت به عمق دهان كپور پرواز مى كند ، ولى از آنجايى كه وزن ريسه بطور كامل خنثى شده ممكن است به هر قسمت از دهان ماهى برخورد كند : بالا ، كناره ها ، لب پايين و حتى بيرون دهان. از طرفى ديگر ، طعمه هاى سينكى كه بصورت مستقيم بكار گرفته مى شوند ، يك راست به سراغ لب پايينى كپور مى روند و از همين رو به يك نشست مطمعن در لب پايينى كپور كمك مى كنند.

در سفرى كه چندين سال پيش به فرانسه داشتم ، يكى از دوستانم ٥٠ ران (توك و فرار ماهى ) داشت ، كه ٣٢ عدد از آنها را به چاك رساند ، وى از يك ريسه كى دى كه هوكبيت آن به دقت متعادلسازى شده بود استفاده مى كرد. من ٣٨ ران داشتم و ٣٨ عدد ماهى را توسط طعمه سينك و با استفاده از ريسه مورد اعتماد و ساده خود كه با نخ فلرو كربن بسته بودم ، چاك زدم. همچنين طعمه هاى سينك رفتارى هماهنگ با بويله هاى طعمه پاشى شده دارند ، كه خود یك امتياز محسوب مى شود. از اين رو من تمام وقت طعمه را مستقيما از بسته به ريسه مى زنم."


برگرفته از سایت:

ترجمه: حسین وفا