مکان یابی کپور

تشخیص مسیر کپورها

/post-91
نحوه تشخیص مسیرهای گشت زنی کپور

محل هاى عبور و تغذيه كپورها

/post-72
چگونه مسير عبور كپورها را بخوانيم و محلهاى تغذيه آنها  را پيدا كنيم؟