چگونه مسير عبور كپورها را بخوانيم و محلهاى تغذيه آنها  را پيدا كنيم؟

اولى ديويس توضيح مى دهد كه چطور مسير رفت آمد و محلهاى تغذيه كپورها را خوانده و شناسايى كرده و چطور به روش درست اين محلها را طعمه پاشى كنيم.
١-خواندن حاشيه جزيره هاجزيره ها مثل آهنرباى جاذب كپور عمل مى كنند ، سرپناه امن در اختيار كپورها مى گذارند ، براى آنها چون مقدسگاهى هستند و در حكم يك تابلوى مسيريابى براى ماهيهاى در حال گشت زدن به دور درياچه مى باشند، و يكى از مهمترين ويژگيهاى قابل رويت هستند كه براى يافتن كپور بايد به دنبال آن باشيد. اغلب اين نواحى بسيار پر بار نيز هستند ، چراكه نقاطى هستند كه به طور طبيعى محل عبور كپورها محسوب مى شوند و احتمال به دام افتادن آنها در اين مناطق بسيار بيشتر است ، يك تاكتيك دريافت توك ماهى كه به طور مستمر موفق خواهد بود ، ولى از طرفى نيز ترغيب ماهى به خوراك نمودن هميشه احتمال صيد را افزايش مى دهد.
ماهيگيرى در حاشيه جزاير بايد به همان منوال كه در حاشيه هاى آب انجام مى گيرد ، صورت پذيرد ، براى مثال اين قسمتها محلهايى كه شما به تعداد زيادى ماهى خوراك دهيد نيست ، پس از طعمه پاشى بيش از حد خود دارى كنيد. پخش نمودن مقدارى بويله به طورى كه كپور مجبور به برداشتن تك تك آنها شود ، و يا يك طعمه پاشى متمركز و دقيق توسط دانه ها و غلات به كمك اسپاد يا با استفاده از قايق بيت هر دو روشهاى بسيار خوبى هستند. در روشى جايگزين اگر احساس نموديد كپورها از  اطراف جزيره ها تنها عبور مى كنند و زياد به سمت ساحل آنها نزديك نمى شوند ، يك طعمه پاشى گسترده تر و پخش تر مى تواند سبب جلب توجه آنها شود.


با بكارگيرى يك جزيره براى وادار نمودن كپور به نزديك شدن به آن شما در واقع از يك محوطه باز آنها را وارد دامى قيفى شكل مى كنيد كه در نهايت احتمال برداشته شده طعمه شما بسيار افزايش خواهد يافت.
٢-تپه هاى سنگى : بزرگراههاى عبور و مرور كپور


تپه ها محلهاى طبيعى تغذيه و از مكانهاى مورد علاقه كپورهستند ، غالبا بر روى تپه هاى زير آب علفهاى آبزى رشد مى كنند و به واسطه وجود آنها غذاهاى طبيعى مربوط به اكو سيستم اين گياهان در اطراف تپه ها جمع مى شوند ، كپور ها از تپه ها مثل اتوبانهاى عبور و مرور خود استفاده مى كنند ، به همين دلايل اين نقطه ها محلهايى عالى براى هدف گيرى و خواباندن ريسه هستند.


اين كه چگونه و به صورت درست اطراف يك ويژگى درياچه را طعمه پاشى كنيد ، به شدت به اندازه و شكل آن و نيز شرايط آب و هوا بستگى دارد. در پى فشار بالاى هوا و روزهايى با آسمان صاف و آفتابى ، ماهيها به سمت سطح آب آمده و در روى تپه ها مشغول به تغذيه مى شوند ، جايى كه عمق كمتر  آب آنها را وسوسه خوراك  نمودن مى كند. در هوايى با فشار پايين ، مرطوب و همراه وزش باد كپورها كمتر به سمت نوك نپه ها مى روند ،  و به جاى آن مشغول تغذيه در لجنزارهاى حاشيه و مابين تپه ها مى شوند.اغلب ارايه طعمه در قسمتهاى رويين تپه ها منطقى تر از قسمتهاى كنارى آنها مى باشد ، چراكه نخ به شكل بهترى مستتر مى شود ، مخصوصا زمانى كه ماهى از قسمتهاى پشتى به تپه ها نزديك مى شود. يك طعمه پاشى گسترده و پخش در پشت تپه و يا استفاده از تيركمان طعمه پاشى يا اسپاد در مواقعى كه ماهى ها در فشار كم هوا به شدت مشغول تغذيه مى شوند بسيار موثر خواهد بود ، و يا در اقدامى جايگزين يك طعمه پاشى متمركز و سبك بر روى تپه در آب و هوايى با فشار بالا راهكارهايى بسيار ساده و كار آمد هستند.
٣- حواشى ساحلى آب مانند آهنرباى جاذب كپور هستند


بزرگترين ويژگى تمام درياچه ها حاشيه هاى كنارى آنها مى باشد  ، و به طرز شگفت آورى كپورها به اين قسمتها سر مى زنند و بطور مرتب در اين نواحى تغذيه مى كنند و اين همان جاييى است كه شما بايد يك دام كوچك پهن كنيد. پخش كردن مقدارى طعمه در اطراف ريسه و يا يك مشت طعمه پاشى خيس غلات به همراه مقدارى پلت براى متوقف كردن يك كپور و در نهايت در يافت يك توك ، كافى خواهد بود.


همچنين قسمتهاى كنارى آب اين فرصت را براى ما ايجاد مى كنند تا معشوقه هاى زيباى خود را از نزديك ببينيم ، و همين امر به ما كمك مى كند تا تصميم درستى در مورد محل طعمه باشى و خواباندن ريسه خود بگيريم كه منتهى به برداشتن طعمه توسط ماهى شود.


قسمتهاى كنارى آب فرصتهايى طلايى به شما مى دهند تا به طور دقيق روى ريسه خود را طعمه باشى كنيد ، و همين نكته ساده بينهايت در يك طعمه پاشى موثر دخيل خواهد بود ، و حتى در برخى از مواقع به ما اجازه مى دهد ماهى را به سمت ريسه هدايت كنيم. طعمه پاشى از قسمت كم عمق تا بخشهاى عميق تر اين اطمينان را مى دهد كه شانس جلب نظر يك كپور در حال عبور به حداكثر برسد.
٤-علفزارها : بهشت كپورها


علفهاى داخل آب به دنياى كپورها شكل مى دهند ، و مى توانند سيستمى را بوجود آورند كه با تشكيل جاده هايى محل عبور و مرور كپورها در اطراف درياچه را مشخص كنند. حفره و كانالهاى داخل علفزارها مى توانند دقيقا همان نقاطى باشند كه شما در جستجوى آن هستيد. بطور كلى مى توان گفت هر چه قدر حفره اى كه در ميان علفها پيدا كرده ايد بزرگتر باشد مى توانيد از مقادير بيشتر طعمه پاشى استفاده كنيد و چوبهاى بيشترى را در آنجا بخوابانيد.

زمانيكه ماهى در ميان حفره هاى داخل علفها خوراك مى كند با اعتماد به نفس و امنيت بيشترى مشغول تغذيه مى شود ، از اين رو اگر بتوانيد ريسه خود را به اين قسمتها برسانيد توك هاى سريعترى دريافت خواهيد نمود. همچنين شما مى توانيد با يك طعمه پاشى دقيق و مستمر با غلات ، به كمك خود كپورها كه علفها را تميز کرده و يك حفره در ميان آنها ايجاد كنيد. 

كانالها و تونلهاى داخل بستر هاى علفى توسط كپورها به عنوان مسيرهاى تغذيه استفاده شده و محلى عالى براى طعمه پاشى و معرفى طعمه اصلى هستند.چشم پوشى از يك مشت طعمه در قسمتهاى ورودى اين كانالها و تونلها  براى كپور كار دشوارى خواهد بود ، اما ابهترين حالت ممكن زمانى است كه شما بتوانيد همچين نقطه اى را در قسمتهاى كناره آب پيدا كنيد و پس از كمى طعمه پاشى يك چوب خود را در آن قسمت بخوابانيد.


٥-كانالها كپورها را وادار به عبور از داخل خود مى كنند


 كانالهايى كه از ميان جزيره ها عبور مى كنند ، دهانه آنها كپوررا وادار به عبور از منطقه اى خاص مى كند. با كمى طعمه پاشى در اين قسمتها مى توانيم نتايج بهترى نيز بگيريم. اگر كانال مورد نظر شما باريك بود با يك طعمه پاشى خطى ، مى توانيد سدى در ورودى آن درست كنيد كه جلوى هر كپور در حال عبور از آنجا را بگيرد ، ولى اگر كانال مورد نظرتان پهن و عريض بود ، از آنجايى كه ذاتا كپورها حركت در قسمتهاى حاشيه را ترجيح مى دهند ، طعمه پاشى در دو نقطه كنارى هر دو سمت ورودى كانال ، دو موقعيت عالى براى به دام انداختن ماهی در اختيارتان مى گذارد.
٦-موانع و نيزارها


كپورها عاشق موانع موجود در آب هستند و طبق يك برنامه روتين به اين قسمتها سر مى زنند. لحظه رفتن ماهى به سوى اين قسمتها به زمانى كه  تابش نور خورشيد به اين نواحى مى رسد بستگى دارد. براى دريافت توك ، ما بايد با يك طعمه پاشى هدفمند ماهى را از لابلاى موانع بيرون بكشيم ، و يا راه آنها در ورودى و خروجى آنها سد كنيم. پر واضح است كه حداكثر مراقبت در مورد چنين موقعيتهايى بايد در نظر گرفته شود و ريسه در قسمتى خوابانده شود كه بتوان ماهى را به سلامت به چاك رساند. اين كار مى تواند با يك طعمه پاشى خطى و دنباله دار از دل موانع تا سمت ريسه ، به انجام رسد.

غالبا ورود و خروج كپور ها به قسمتهاى مانع دار طبق يك برنامه مشخص انجام مى گيرد ، از همين رو بار ديگر يك طعمه پاشى هوشمندانه مى تواند اين برنامه ريزى كپورها را بر هم بزند. اگر هدف شما قسمتى پر مانع در حاشيه و كناره آب است ، يك طعمه پاشى كم و دامى كوچك نتيجه بهترى خواهد داد ،  ولى در قسمتهايى كه يك محوطه باز و بزرگ در مقابل موانع قرار دارد يك طعمه پاشى گسترده و پخش در يك محدوده بزرگ انتخاب بهترى خواهد بود.


در قسمت نيزارها هميشه كانالهايى وجود دارد كه ماهيها به طور مرتب در حال عبور و مرور از آنها هستند ، و نقاطى كه نى ها از آب بيرون زده اند ماهى را مجبور به خروج به قسمتهاى باز آب مى كنند. اينها همان جاهايى هستند كه مى توانيد به جستجوى كپورها در آنها بپردازيد. نى هاى پيچ خوده و خميده مى توانند ماهى در حال عبور را مجبور به فاصله گرفتن از پناهگاه خود كنند. پخش كردن طعمه ها درست در نزديكى نيزارها مى تواند توكهاى سريع ترى در پى داشته باشند چرا كه كپور در اين قسمتها با اعتماد به نفس بيشتر و احتياط كمترى خوراك مى كند. طعمه پاشى هاى چسبيده به گوشه ورودى كانالهاى ميان نيزارها توان خود دارى از هر كپورى را سلب خواهد نمود.


در قسمت ششم فیلم مستر کلاس 6 با اسپونر و پسرعموی او همراه می شویم تا وی نحوه پرتاب دقیق به قسمتهای کنج حاشیه آب  با استفاده از کلیپس چرخ را به پسر عموی تازه کارش بیآموزد لطفا با وی پی ان تماشا کنید:برگرفته از :


ترجمه : حسین وفا