سرب دیستنس

راهنماى سربهاى كپورى

/post-19
تفاوت سربهای کپوری در چیست و هرکدام مناسب چه موقعیت و شرایطی هستند؟

ترمينال تكل

/post-6
مرحله چهارم اموزش ، اشنایی با تجهزیات انتهایی یا ترمینال تکل.