ریسه مفصلی

بهترين ريسه ها

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
آيا اين ٥ ريسه بهترين هاى تاريخ كپورگيرى هستند؟

ريسه مفصلى مارك پيتچر

/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%DA%86%D8%B1
اگر به دنبال به كار گيرى يك ريسه مفصلى متفاوت هستيد ، پس بد نيست نسخه بسيار موفق مارك پيتچر را امتحان كنيد...