اولی دیویس

ده نکته مهم کپورگیری در زمستان

/post-87
ده توصیه که می تواند کمکتان کند زمستان امسال صید بهتری داشته باشید

محل هاى عبور و تغذيه كپورها

/post-72
چگونه مسير عبور كپورها را بخوانيم و محلهاى تغذيه آنها  را پيدا كنيم؟