اولی دیویس

ده نکته مهم کپورگیری در زمستان

/post-87
ده توصیه که می تواند کمکتان کند زمستان امسال صید بهتری داشته باشید

محل هاى عبور و تغذيه كپورها

/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
چگونه مسير عبور كپورها را بخوانيم و محلهاى تغذيه آنها  را پيدا كنيم؟