کپور

اجتناب از تخم ریزی

/post-100
امتناع کپور از تخم ریزی و  عواقب آن

آبهای دیوانه کننده

/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
عجیب ترین دریاچه های کپور در دنیا

19 نکته مهم بهاری

/19-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
۱۹ نکته که بهار امسال باید امتحان کنید

رفتار كپورها در طول زمستان

/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟

هواى پاييز و تاثیر آن بر خوى كپور

/%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟

بهترين طعمه هاى تابستانى كپور

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
بهترین طعمه ها و راهکارهای صید کپور در تابستان کدامند؟

شناخت ترمولاينها

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7
درك و شناخت لايه هاى مختلف آب كه داراى دماهاى متفاوتى هستند.

محل هاى عبور و تغذيه كپورها

/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
چگونه مسير عبور كپورها را بخوانيم و محلهاى تغذيه آنها  را پيدا كنيم؟

كپور چگونه از مواد ريز تغذیه می کند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
كپورها چگونه بر روى قستمهايى كه با غلات و دانه هاى پخته شده طعمه پاشى شده اند تغذيه مى كنند؟

تخم ریزی كپور

/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
به هنگام تخم ريزى كپور چه اتفاقى مى افتد؟