سد

صيد بزرگترين كپورها در سد

/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF
چگونه بزرگترين كپورهای یک سد را هدف قرار دهیم؟