راب هیوجز

شناخت ترمولاينها

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7
درك و شناخت لايه هاى مختلف آب كه داراى دماهاى متفاوتى هستند.