خبری

ركوردهاى جهانى كپور

/post-10
ركورد جهانى كپور از ١٠٨ پوند به ١١٢ پوند و ١٤ اونس ارتقا يافت (٥١/٢ كيلو گرم)!