تری هرن

راز ماه

/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87
 بزرگترين راز نهفته در صيد ماهى هاى بزرگ تا به امروز!

طعمه های پاییزی

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C
بهترين مواد جذب كننده طعمه براى فصل پاييز كدامند؟