تایگر نات

قدرت دانه ها و غلات!

/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
قدرت دانه ها و غلات! چرا اسپونر عاشق غلات است!

بهترين طعمه هاى كپور

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
هفت طعمه محبوب كپور به روايت سايمون اسكات