بیس میکس

راهنماى ساخت بويله

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87
مبانی ساخت بویله ، لوازم مورد نیاز و یک دستور ساخت سری