سرب سنگين يا سبك؟
ما در تصميم گيرى درست كمكتان مى كنيم...

بستر علفى

فاصله كوتاه : سربهايى تا ٧٠ گرم و حتى سبكتر كه بتواند جواب گوى پرتاب شكا به نقطه مورد نظرتان باشد ، كافى خواهد بود ، و در راه مبارزه با علفهاى بستر كمكتان مى كند. با سرب كمتر ماهى پس از به قلاب افتادن در سطح بالاترى شنا خواهد كرد و احتمال گير كردن آن در ميان علفهاى بستر كاهش مى يابد.

فواصل بلند: همانطور كه در مورد قلاب زدن داخل قسمتهاى علفى در فواصل كوتاه گفتيم براى پرتاب به نقاط دور نيز سعى كنيد سبكترين سرب ممكن را انتخاب كنيد ، كما اينكه فواصل بلند سربهاى سنگين را ديكته مى كنند. اگر چنين بود سعى كنيد از سيستم ليد كليپ يا روش سربهاى دراپ آف استفاده كنيد تا به محض به قلاب افتادن ماهى رها شدن سرب به كپور اجازه بالا آمدن در آب را بدهد و قرار گرفتن بر فراز علفها را بدهد.

روش كيسه پى وى اى ( ساليد بگ ) : وقتى سرب در سيستم اينلاين دراپ آف قرار گرفته باشد تا به محض درگيرى ريسه سرب آزاد شود ، خواه اين درگيرى و فشار به دليل گير كردن ريسه ميان علفها و يا تكانهاى سر كپورى كه به فلاب افتاده باشد ، به سراغ سربهاى سنگين برويد. اما اگر سربتان در سيستم دراپ آف ( رها گر ) نيست پس سبكترين سرب را انتخاب كرده و در عوض از يك كيسه پى وى اى بزرگتر استفاده كنيد تا وزن پرتابتان افزايش يابد.

ريسه چود: ريسه چود موردى است كه مى تواند به وفور در قسمتهاى علفى استفاده شود ، و از آنجا كه طعمه اصلى در بالاى ليدر قرار مى گيرد ، شكل سرب و وزن آن نقش كم رنگ ترى در پروسه به قلاب افتادن ماهى ايفا مى كند. از اين رو براى فواصل كوتاه از يك سرب كوچك استفاده كنيد تا ريسه شما به آرامى بر روى علفها بخوابد.

ريسه هاى معمولى : زمانيكه از ريسه هاى متداول براى قلاب زدن در ميان يا كنار بسترهاى علفى استفاده مى كنيد ، بهتر است به سراغ سبكترين سرب خود برويد. اگر سرب در سيستم رها گر ( دراپ آف ) قرار دارد و با توسط يك ليد كليپ كه روكش آن آماده رها كردن سرب مى باشد ، سربهاى سنگينتر نيز قابل به كار گيرى خواهند بود و ممكن است شما به در نظر گرفتن فاصله پرتاب و نيز تغييراتى در ريسه نياز داشته باشيد.

روش زيگ : يكى از تاثير گذارترين روشهاى استفاده از ريسه زيگ در ميان بسترهاى علفى بكار گيرى سربى است كه به قدرى سبك باشد كه در لابلاى علفها فرو نرود و بر روى آنها قرار گيرد. اين امر به نخ ريسه بلند زيگ اجازه مى دهد كه بدون گير كردن در ميان علفها برخواسته و عمق درياچه را به نحو بهترى به شما نشان دهد.


بستر لجنى

فاصله كوتاه: يكى ديگر از انتخابهاى سرب كه بايد به نسبت موقعيت تصميم گيرى شود: براى مثال : سرب سنگينتر برابر خواهد بود با فرو روى و گير كردن سرب در ميان لجنها كه مى تواند پروسه ارائه طعمه توسط ريسه را بكلى نابود كند. در چنين موقعيتى سربهاى سبكتر براى يك اثر گذارى عالى مى توانند بهترين گزينه باشند ، اما به شرطى كه فاصله پرتاب شما كوتاه باشد.

فواصل بلند : جهت دستيابى به فاصله هاى دور استفاده از سربهاى سنگين امرى اجتناب ناپذير است. اما استفاده از سربهاى مسطح و بكار گيرى يك كيسه پى وى اى از فرو رفتن سرب در بستر جلوگيرى خواهد كرد. سيستمهاى سربى كه ريسه در آنها قابليت چرخش دارد نيز به اين معنى خواهند بود كه در هر حال حتى اگر سرب داخل بستر فرو رفته و گير كند ، باز هم ارايه طعمه با موفقيت به انجام خواهد رسيد.

روش ساليد بگ : همانند ماهيگيرى در بسترهاى علفى كه استفاده از كيسه پى وى اى سبب برترى شما مى شود ، در قسمتهاى لجنى نيز كيسه پى وى به نفع شما كار خواهد كرد تنها كافيست نكاتى را رعايت كنيد تا بهترين نتيجه را بگيريد : از سربى سنگين استفاده كنيد تا قلاب به بهترين نحو بر لب ماهى بنشيند ، اما حتما از يك كيسه پهن و عريض استفاده كنيد تا از فورو رفتن مجموع داستان به داخل لجنها جلوگيرى كرده باشيد. اگر مجبور به استفاده از كيسه هاى كوچك و باريك بوديد ، پس بهتر است از سربهاى سبكتر استفاده كنيد.

ريسه چود : ريسه چود اساسا جهت ماهيگيرى در بسترهاى داراى لجن عميق طراحى و ساخته شده ، چرا كه به سرب اجازه مى دهد تا در اعماق لجنها نفوذ كن در حاليكه بويله همچنان در قسمت بالاى ليدر بر روى لجنها نشسته است. جهت آن قسمت انتهايى ليدر سربهاى سنگين نيز قابل استفاده هستند و در واقع فرو روى آنها به عمق لجنها باعث مقاومت و كشش بيشتر نيز خواهد شد.

ريسه هاى معمولى : از آنجايى كه هشدار اصلى در اين سناريو فرو روى سرب در ميان لجنهاست و هدف ما برداشته شدن طعمه توسط ماهى در اين شرايط است ،پس بهترين تصميم رفتن به سراغ سربهاى سبك است. اگر جهت درستيابى به فاصله مورد نظرتان ناگزير به استفاده از يك سرب سنگين بوديد ، يك فوم پى وى اى به قلاب بزنيد تا مطمعن شويد طعمه اصليتان همچنان در بالا مى ماند و در هنگام فرو روى سرب به عمق لجنها پيچ نخورده و به چيزى گير نمى كند.

ريسه زيگ : پر واضح است كه يك ريسه دو مترى زيگ با نفوذ سرب در داخل لجنها ديگر در فاصله دو مترى از كف قرار نخواهد گرفت به همين دليل همانند زمانهايى كه در بسترهاى علفى كار مى كنيد به سراغ سبك ترين سربهاى خود كه امكان پرتاب آنها به نقطه مورد نظرتان وجود دارد ، برويد.

بستر سنگى

فاصله كوتاه : اين دقيقا همان موقعيتى است كه سنگينتر بودن سرب به نشستن بهتر قلاب در لب کپور كمك مى كند ، و در فاصله كوتاه خبرى از ريسكهاى معمول در پرتابهاى بلند مثل گير كردن و پاره شدن نخ وجود ندارد. وزن بالاى سربهاى سنگين همچنين از ليز خوردن سرب در قسمتهاى سنگى كنارى و شيبدار درياچه هم جلوگيرى مى كند.

فواصل بلند : از آنجايى كه بسترهاى سنگى ، سفت و محكم و غير قابل نفوذ هستند ، سربهاى سنگين و فشرده پرتابهاى بلند را راحتتر مى كنند. تنها اگر در قسمتهاى كم عمق قلاب مى زنيد مراقب باشيد ، چراكه سرعت بالاى برخورد سرب با بستر باز هم ممكن است سبب فرو رفتن سرب در ميان سنگها شده و به گير كردن آن انجام يابد.

كيسه پى وى اى ( روش ساليد بگ ) : همواره انتخاب اولين ما جهت قرار گرفتن در كيسه پى وى اى يك سرب سنگين مى باشد تا عمل قلاب خوردن ماهى به بهترين نحو انجام شود چرا كه در اين روش به احتمال زياد ماهى پس از برداشتن طعمه حركت آنچنان زيادى نخواهد كرد و در بسترهاى باز سنگى و بدون علف جاى هيچ نگرانى از عملكرد سربهاى سنگين وجود ندارد.

ريسه چود : در اين موقعيت نيز وزن سرب در عملكرد اين ريسه آنچنان تاثير بزرگى نخواهد داشت. پس از يك سرب سبك استفاده كنيد تا سر و صداى ايجاد شده در پرتاب را به حداقل برسانيد ، و تنها در صورتى كه وزن سرب پاسخگوى پرتاب مد نظرتان نيست به سراغ موارد سنگينتر برويد.

ريسه هاى معمولى : استفاده از ريسه هاى معمولى بر فراز بسترهاى صاف سنگى مجموعه اى از انتخابهاى متنوع سرب را در اختيارتان مى گذارد. و شما مى توانيد هر مدلى كه بهتر برايتان كار مى كند را انتخاب كنيد. سربهاى سبكتر سر و صداى كمترى در برخورد به آب ايجاد مى كنند ودر عوض سربهاى سنگين به مكانيزم قلاب خوردن ماهى كمك خواهند كرد. اگر در مورد مسطح بودن كف آب مطمعن ميستيد حتما به سراغ موارد سنگين سرب برويد تا از ليز نخوردن آن بر روى بستر اطمينان داشته باشيد.


ريسه زيگ : براى دستيابى به بهترين تشخيص توك ، و ايجاد يك نشست بهتر قلاب در لب ماهى بخصوص زمانى كه از قلابهاى كوچك و ريسه هاى بلند زيگ استفاده مى كنيد ، سنگينترين سربى كه به همراه داريد بهترين گزينه براى بسترهاى سنگى خواهد بود که بدون نگرانى از گير كردن سرب در محتويات كف بستر هاى صاف و باز سنگى به شما اجازه اين كار را مى دهد.


برگرفته از:

ترجمه:حسین وفا