استفاده از ريسه هايى كه به واسطه هوكبيتهاى پاپ آپ مى توانيم به كار ببريم جذابيت فوق العاده اى دارد. متداول ترين مثال براى اين موضوع ريسه هاى چود هستند ، اما مورد دلخواه من ريسه مولتى ريگ است. صرف نظر از اينكه بستر آبى كه در آن قلاب مى زنيد داراى چه موانعيست ، هر دوى اين ريسه ها مى توانند اعتماد به نفس لازم را در شما ايجاد كنند. اگر تمايل نداريد بخشى از وقت خود در لب آب را صرف استفاده ماركر و شناخت بستر آب بكنيد ، خواه به دليل ضيغ وقت و یانشانه های حضور کپور را مشاهده نموده اید و شاید نمى خواهيد با پرتاب زدن هاى مكرر آرامش آب را بهم زده و ماهى ها را فرارى دهيد ، پس يك ريسه پاپ در پی یک پرتاب "كوركورانه" مى تواند تاثيرگذارى بيشترى برايتان داشته باشد ، چرا كه به طورى طبيعى ريسه شما در بالاى محتويات كف قرار خواهد گرفت. مقادير كم از محتويات كف مثل علفها و يا برگهاى درختان به راحتى مى توانند يك بويله سينك را مخفى كنند و پيدا كردن آن را براى كپور دشوار كنند. اما به واسطه استفاده از يك ريسه پاپ طعمه در بالاى محتويات كف آب قرار مى گيرد بدين ترتيب پيدا كردن آن براى كپور راحت خواهد شد چرا كه به خوبى قابل استشمام و رويت خواهد بود.

نكته كليدى ديگر كه در استفاده از ريسه هاى پاپ به نفع شما كار مى كند خاصيت ضد پيچ و تاب خوردن آن به محظ قرار گيرى بر روى بستر درياچه است. اگر ماهى هاى مزاحم كوچكتر و يا حتى يك كپور موذى براى لحظه اى ريسه را بلند كرده و بلافاصله آن را پس بزند ، احتمال پيچ خوردن يك ريسه پاپ اپ بسيار كمتر از ريسه كف خواب معمولى است و اين به آن معنى خواهد بود كه شما به نحوى موثرتری  ماهيگيرى مى كنيد. اگر نوك قلاب در ميان برگها و علفها گير كند پروسه به قلاب افتادن ماهى دچار اتخلال خواهد شد ، همانطور كه مى بينيد يك طعمه پاپ برترى هاى زيادى نسبت به يك طعمه سينك دارد. در پايان جلسه كپورگيرى وقتى نخ هايتان را جمع مى كنيد باز يابى ريسه تان به حالت تر و تميز اولیه يكى از اصول معمول كپورگيرى است كه بايد رعايت كنيد، جمع كردن يك ريسه سينك در ميان انبوه شاخ و برگ هاى موجود در كف آب مى تواند اعتماد شما به ريسه براى استفاده مجدد در برنامه هاى ديگر را نابود كند ، از اين رو به دليل فوايدى كه دارند من هميشه ترجيح مى دهم  از ريسه هاى پاپ استفاده كنم.
هماهنگی طعمه و قلاب

بسيار مهم است كه بين سايز طعمه مورد استفاده تان و اندازه قلابى كه بكار مى گيريد تعادل برقرار كنيد. براى مثال يك بويله پاپ ١٢ ميليمترى بهترين گزينه براى بكارگيرى به همراه يك قلاب سايز هشت است ، و يك بويله ١٦ ميليمترى مناسب يك قلاب سايز شش و يا حتى سايز چهار مى باشد كه اندازه دلخواه من است. من ترجيحا از قلابهاى بزرگتر استفاده مى كنم چرا كه با آنها اعتماد به نفس بيشترى دارم ، مفتول قطور قلابهاى بزرگ استقامت بيشترى در حين مبارزه با كپورهاى غول آسايى دارد كه هدف اصلى من است ، به خصوص در بستر هاى علفى يا شرايط نا مساعد كه فشار بسيار زيادى به قلاب وارد مى شود. شما حتى مى توانيد براى استفاده از بويله هاى پاپ سايز ١٨ يا بزرگتر به سراغ قلاب شماره دو برويد.قدرت شناورى

اين ضرورى ترين قسمت كار و بطور خلاصه ويژگى اصلى ماهيگيرى با طعمه هاى پاپ آپ است. شما احتياج داريد كه طعمه تان بصورت پايه اى استوار در بالاى كف درياچه و يا علفهايى كه بر فراز آن ماهى گيرى مى كنيد بايستد ، از اين رو قطعا بسيار ضروريست كه بويله پاپ شما از قدرت شناورى لازم برخوردار باشد.فاكتورهاى متنوعى نيز در اين امر تاثير گذار هستند ، پس جايز است قبل از اقدام به پرتاب كمى  در اين مورد بيانديشيد و به ياد داشته باشيد حتما نحوه نشستن طعمه بر روى كف آب را در كناره های آب امتحان كنيد.


براى بكار گيرى يك ريسه چود حتما بايد از طعمه اى با قدرت شناورى زياد استفاده كنيد ، مكانيسم عملكرد ريسه به گونه ايست كه بايد طعمه قدرت لازم براى بالا نگه داشتن قلاب و نخ و ساير اجزاى ريسه در بالاى محتويات كف و علفهاى بستر را داشته باشد. اگر طعمه پاپ اپ به اندازه كافى قدرت شناورى نداشته باشد ، وزن سرب خمیری ، ريسه و قلاب را به لابلاى علفها مى كشد و در واقع ريسه شما خلع سلاح خواهد شد. به ياد داشته باشيد كه شما به نسبت روشى كه براى وصل كردن طعمه پاپ به ريسه تان استفاده مى كنيد ، قدرت شناورى طعمه را تحت تاثير قرار مى دهيد ، سوراخ كردن بويله و ذوب كردن نخ دندانى كه از داخل بويله رد شده ، ممكن است باعث نفوذ آب به داخل بويله پاپ شده و با گذشت زمان وزن طعمه افزايش يافته و قدرت شناورى آن کم شود. از اين رو من هميشه ترجيح مى دهم بويله هاى پاپم را با گره مخصوص ببندم ، تا در مواقعى كه به دنبال كپورهاى بسيار بزرگ هستم با خيال راحت از استقرار درست ريسه براى ٢٤ ساعت و يا حتى بيشتر مطمعن باشم.


يك ريسه چود هميشه براى موقعيتهاى سخت مناسب نيست ، بخصوص اگر بستر آب داراى علفهاى قطور باشد ، در اين شرايط من به شما ريسه مولتى ريگ و يا ريسه مفصلى را پيشنهاد مى كنم ، در حقيقت مى توانم اينطور بگويم كه من هر گاه بسترى نسبتا تميزى پيدا كنم تنها در صورتى به سراغ ريسه چود خواهم رفت كه از بالاى يك درخت كپورها را در حال تغذيه بر روى سطح يا كناره هاى يك بستر علفى مشاهده كنم. در حقيقت در همين سفر من هفت كپور را با قرار دادن ريسه در همان جايى كه انها تغذيه مى كردند ، صيد كردم. پس باز هم نگاه دقيق و تواناييهاى آب شناسى شما پارامترهايى ضرورى و مهم تر از نوع ريسه پاپى است كه استفاده مى كنيد.


تكرار مى كنم قدرت شناورى طعمه براى بالا نگه داشتن ريسه هاى پاپ استاندارد بسيار مهم است ، اما فاكتور هاى ديگرى كه تاثير مستقيم بر اين قدرت  شناورى دارند نيازمند تامل بيشترى هستند. مسلما مشاهده نموده ايد كه در هنگام بكار گيرى ريسه مولتى ريگ هوكبيت به آرامى در آب فرو مى نشيند ، تنظيم اين تعادل در ريسه هاى پاپ متداول با استفاده از سرب خميرى ، سربهاى چاكدار و يا حتى سيم سربى داخل ليد كور ميسر مى باشد ، و عملكرد اين ريسه هاى قديمى بر اساس حركت آنها مى باشد از اين رو شما بايد قدرت شناورى ريسه را به دقت متعادلسازى كنيد.  امتحان مکرر آنها در كناره آب مى تواند به شما كمك كند به يك تعادل ايده آل دست يابيد ، من هميشه به قدرى سرب به ريسه اضافه مى كنم كه طعمه پاپ به آهستگى در آب فرو رود. به هنگام ماهيگيرى در آبهاى عميق فشار آب در طعمه تاثير مى گذارد و بعد از گذشت يك روز حتى اگر بويله سوراخ نشده باشد و به ريسه بسته شده باشد باز هم مقاديرى آب جذب مى كند و اين به اين معنى خواهد بود كه طعمه سريعتر در آب فرو خواهد رفت اما نكته اصلى اين است كه بویله هنوز قدرت شناورى لازم را داشته باشد كه اين موضوع فقط با امتحان كردن ريسه در كناره آب قابل تشخيص است.

.
همچنين شما مى توانيد وزن سرب خمیری ريسه تان را افزايش دهيد تا به صورت استوار ترى بر روى كف آب قرار بگيرد. اين عمل  مى تواند هم برتريهايى را در پى داشته باشد و هم مشكلاتى را ، اين كه هوكبيت شما رفتارى دقيقا مشابه بويله هايى داشته باشد كه به عنوان طعمه پاشى استفاده كرده ايد و در كف آب رها هستند مى تواند يك نكته كليدى در موفقيت شما باشد ، گاهى اين بدين معنى است كه زمانى كه كپورها در حال پخش و پلا كردن محتويات كف هستند هنوز طعمه سنگین شما در جاى خود پا برجا مى ماند و كپور مى تواند آن را پيدا كند ، از طرفى ديگر ممكن است باعث ترساندن آنها شود ، كه چرا اين طعمه نيز مانند ساير بويله هاى آزاد روى بستر آب ، از كف بر نمى خيزد ، حركت نمى كند و شناور نمى شود ، بدين ترتيب اين قسمت كار ، بخشى از معمايى بى جواب است كه بهترين تصميم در مورد آن بايد بر اساس تجارب قبلى و امتحان كردن حالتهاى مختلف گرفته شود.

المنت ديگرى كه در جهت عكس قدرت شناورى بويله پاپ آپ شما عمل مى كند عمق آبى است كه در آن قلاب مى زنيد. سالها پيش من به يك فروشگاه بزرگ لوازم ماهيگيرى رفتم و آنها بويله پاپ جديدشان را به من پيشنهاد دادند ، كه به گفته آنها در طى آزمايشات انجام شده ، بين ١٠ تا ١٤ روز به حالت شناور مانده بودند و آن را براى روش ماهيگيرى من مناسب مى دانستند. من يك قوطى از آنها خريدم و در محلى كه قصد ماهيگيرى داشتم استفاده كردم ، در همان شب اول يكى از ريسه هايم را جمع كردم تا در قسمت كنارى آب تستش كنم ، كارى كه هميشه انجام مى دهم ، طعمه پايين مى رفت و قدرت شناورى خود را از دست داده بود. به آن فروشگاه باز گشتم ولى آنها حرف مرا باور نكردند : " نه همچين چيزى امكان ندارد " و حرفهاى مشابه ، به دلايلى من دو تا سه بار ديگر از آن فروشگاه قوطى هاى  بويله پاپ گرفتم ولى هر بار باز هم همان اتفاق تكرار شد ، و در نهايت متوجه شدم كه نتيجه تست آنها در يك اكواريوم ، با دریاچه ای به عمق ١٠ الى ١٦ فوتى كه من در آن ماهيگيرى مى كردم متفاوت بود. فشار آب در عمق آن درياچه بسيار بيشتر از فشار آب در كف آكواريوم بود كه سبب مى شد نتيجه آزمايشات آنها كاملا غلط شود. شما زمانى كه از روى دايو يك استخر به قسمت عميق شيرجه بزنيد مى توانيد فشار آب را كه باعث  گرفتن گوشهايتان مى شود ، حس كنيد. چك كردن طعمه هاى پاپتان قبل و بعد از ماهيگيرى تنها راهيست كه بتوانيد بويله مناسبى را انتخاب كنيد.
انتخاب رنگ
اكثر افراد وسواس زيادى در انتخاب رنگ بويله به خرج مى دهند كه به نظر من درست نيست ، ده يا بيست سال قبل اكثر ماهيگيران سعى مى كردند رنگ بويله پاپ خود را تا جايى كه امكان داشت با رنگ بويله هاى طعمه پاشى هماهنگ كنند. اما اين روزها به طرز چشم گيرى اين رويه تغيير يافته و بسيارى از ماهيگيران ترجيح مى دهند هوكبيتى در مقابل ماهى قرار دهند كه به گونه اى برجسته جلوه كند ، مثل استفاده از بويله هاى زرد ، سفيد يا صورتى كه در ميان بويله هاى طعمه پاشى شده به راحتى برداشته مى شوند. تفكرى كه در پشت اين روش نهفته است اين است كه اگر بسترى توسط یک نوع بویله طعمه پاشى شده باشد ، خواه ٥٠ عدد بويله و يا ٥ كيلو بويله ، و هوكبيت نيز دقيقا به همان شكل بويله هاى طعمه پاشى شده باشد ، آنگاه كپورها بايد كل بويله هاى بستر را جارو كنند تا نوبت به هوكبيت شما برسد ، اما اگر شما يك بويله سفيد يا زرد را در ميان بويله هاى فيش ميل طعمه پاشى شده قرار دهيد ، وقتى كپورها سر مى رسند طعمه درخشان شما را به گونه اى برجسته تر در ميان ديگر بويله ها جلوه مى كند و قطعا آنها به طور كنجكاوانه آن را انتخاب مى كنند. و شما خود متوجه اين موضوع مى شويد كه به اين روش ديگر نيازى به صبر كردن براى خورده شدن كل بويله ها تا رسيدن نوبت به هوكبيتتان نداريد.تقويت پاپ آپ
من اغلب در مورد كسانى كه با خيساندن بويله هاى پاپ آنها را تقويت مى كنند ، مى شنوم ، همانطور كه مى دانيد بسيارى از كمپانى ها بويله ليكوييدهايى براى خيساندن بويله مى فروشند ، اما اين روشى نيست كه من بصورت متداول استفاده كنم ، چرا كه من اغلب در منطقه اى كه بويله پاشى شده ماهيگيرى مى كنم ، به نظر من يك بويله خيسانده و تقويت شده بيشتر مناسب پرتاب به صورت يك طعمه تكى به مناطقى است كه نشانه حضور ماهى ها مشاهده شده است ، و يا در مواقعى كه شما قصد داريد روش طعمه تكى را بكار ببريد و كمى تقويت عطر و بوى آن مى تواند به كپور كمك كند طعمه را پيدا كند.  همچنين در نظر داشته باشيد هر مايعى كه جذب بويله پاپ شود مى تواند قدرت شناورى آن را تغيير دهد.
كرك بال و يا ايربال

تنها وقتى كه من از بويله هاى پاپ كرك بال استفاده كنم اقدام به خيساندن آنها مى كنم تا بتوانم آنها را   در شرايط بهترى نگهدارى كنم. خيساندن اين نوع بويله ها در مقدارى روغن شاهدانه كه به روش پرس سرد گرفته شده  باشد ترفندى مفيد است چرا كه اين نوع روغن در آب سرد جمع نشده و كمك مى كند بتوانيد بويله هايتان را براى مدت زمان طولانى در شرايط خوبى حفظ كنيد. خميرى كه براى تهيه بويله هاى پاپ چوپ پنبه دار استفاده مى شود را مى توان به صورت آماده خريد ، و يا اينكه خودتان آن را درست كنيد ، اما توجه داشته باشيد كه اين طعمه بايد بخوبى حلال باشد ، تا بعد از قرار گيرى در كف درياچه ، آب به راحتى در آن نفوذ كرده و شروع به انبساط كند.  در اين حالت ممكن است شما با يك بويله ١٤ ميليمترى شروع كنيد ولى در نهايت با جذب آب بويله شما تبديل به سايز ١٨ يا حتى ٢٠ ميليمترى شود ، باز هم بطور انفعالى موضوع تغيير قدرت شناورى طعمه و به هم خوردن تعادل ريسه مطرح مى شود. بويله هاى پاپ كرك بال قدرت شناورى بيشترى نسبت به بويله هاى پاپ ايربال دارند و طبيعتا نياز به قرار گيرى وزن بيشترى از سرب بر روى ريسه دارند. سوراخ كردن يك بويله پاپ ايربال مى تواند قدرت شناورى بويله را تحت تاثير قرار دهد ولى از آن جايى كه بويله هاى كرك بال داراى يك لايه نازك خمير بر روى سطح يك چوپ پنبه توپى شكل هستند ، براى زمانى كه قصد داريد ريسه خود را براى يك مدت زمان طولانى در آب رها كنيد گزينه اى مناسب تر هستند. تهيه بويله هاى پاپ كرك بال بسيار سادست و تنها كافى است يك بند انگشت خمير پاپ مد نظرتان را به دور يك توپ چوپ پنبه بپيچيد ، كه معمولا لايه اى به قطر ١ الى ٢ مىليمتر كافيست و سپس به مدت ٣٠ ثانيه بايد آنها را در آب جوش بياندازيد ، برخلاف بويله هاى معمولى كه بايد به مدت ٩٠ ثانيه جوشانده شوند ، چرا كه قرار است تنها يك لايه نازك از خمير پخته شود. سپس اجازه بدهيد در تماس با جريان هوا خشك شوند و به مدت سه روز آنها را به دور يك حوله بپيچيد و در دماى اتاق قرار دهيد ، و در نهايت آنها را به داخل يك قوطى كه حاوى مقدارى روغن شاهدانه اى كه به روش پرس سرد گرفته شده بريزيد ، شايان ذكر است كه گاهى اوقات اضافه كردن كمى نگه دارنده به خمير از فاسد شدن اجزاى آن جلوگيرى مى كند ، بخصوص زمانى كه در تركيبات خمير خود از تخم مرغ تازه استفاده كرده باشيد.روش گره زدن بویله پاپ:

برگرفته از سایت:

نوشته:جان مک

ترجمه : حسین وفا