تاکتیکهای زمستانی طعمه پاشی

طعمه پاشى زمستانى

/post-17
تاكتيكها و نكته هايى درباره كپورگيرى در زمستان و هواى سرد