اب و هوا

درك فاز ماه

/%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87
منظور از فاز ماه چيست و چگونگى آن را در ماهیگیری خود بكار گيريم؟