اب و هوا

درك فاز ماه

/post-51
منظور از فاز ماه چيست و چگونگى آن را در ماهیگیری خود بكار گيريم؟