سوالى بزرگ : چه مدت زمان چوبهایمان را به حال خود رها کنیم است؟

از سه كپورگير حرفه اى اين سوال را پرسيديم:

سوال بزرگ

" در منطقه اى كه ماهيگيرى مى كنم ، و نمى توانم در مورد  مدت زمان  پرتاب مجدد ريسه خود تصميمى قطعى بگيرم ، به محض آنكه با صيد يك كپور خوشحال بشوم تا لحظه جمع كردن چوبها را به حال خود رها مى كنم. اما آيا به نظر شما در صورتى كه خبرى از توك ماهى نبود پرتاب هاى مجدد و منظم ارزش امتحان را ندارد؟ من در درياچه هاى مختلفى ماهيگيرى كرده ام ، از سخت ترين آبها گرفته تا جلسات فوق العاده اى در درياچه هاى لاينار براسنوس."


نویسنده ، ژورنالیست و از طراحان لوازم فاکس

يان چيلكات

"اين يك سوال ٦٤٠٠٠ دلارى در كپورگيست. و پاسخ آن بيشتر به آبهايى بستگى دارد كه هدف ماهيگيرى شماست. براى نمونه من دريافته ام كه كپورهاى آبهاى عميق نسبت به قسمتهاى كم عمق به پرتابهاى مكرر جواب بهترى مى دهند ، اما من مطمعن هستم تعداد كپورها مهمترين فاكتور تعيين كننده در اين موضوع است.در آبهايى كه داراى تعداد كمتر ماهى هستند ، مزاحمت ايجاد شده تاثير بيشترى بر ترس و وحشت ماهى ها دارد. در اينگونه درياچه ها سر و صداى ايجاد شده بلافاصله به عنوان يك آژير خطر براى كپورها عمل مى كند ، و آنها از نزديك شدن به آن قسمتها براى مدت طولانى خوددارى مى كنند. در درياچه هايى كه داراى تعداد زيادى کپور هستند مثل درياچه لاينار كه شما نام برديد ، تراكم بيشتر كپورها به اين معنى است كه كپور نمى تواند در مورد غذايى كه به سختى بدست مى آورد خيلى وسواس به خرج دهد.

هيچ جواب قاطعانه اى براى سوال شما وجود ندارد ، مهم نيست هر كسى چه بگويد ، و در ماهيت عملكرد خود بايد به سادگى، روش ماهيگيرى خود را با محيطى كه در آن قلاب مى زنيد هماهنگ كنيد."  


 رکورد جهانی کپور در فرانسه سال 2010

مارتين لوك


" پرتاب مجدد يا پرتابهاى كمتر ، تا حد بسيارى بستگى به آبى كه در آن قلاب مى زنيد دارد. ما اينگونه در نظر مى گيريم كه اگر ماهى هاى مزاحم زيادى در آب نباشند و يا هر نوع آبزى ديگر كه بتواند طعمه شما را غيب كند ، پس يك سناريوى عادى ماهيگيرى در جريان خواهد بود. جاهايى كه به روال معمول انتظار مى رود كه پس از مدت كوتاهى بعد از طعمه پاشى ، يا به دليل زياد بودن كپورهاى درياچه ، طعمه توسط ماهى برداشته شود ، در صورت اينكه خبرى از توك ماهى نبود ، من دليلى براى عدم  پرتاب مجدد  نمى بينم. سعى كنين وقايعى كه در حال جريان است را زير نظر بگيريد ، اگر ديديد ديگر ماهيگيران از پرتابهاى مكرر جواب مى گيرند پس شما هم عملكرد خود را تطبيق داده و تاثير آن را بر روى دريافت توك امتحان كنيد.

در درياچه هايى كه تعداد كپورهاى موجود در آب كمتر است ، و متعاقبا بايد با احتياط بيشترى در بستر درياچه كار كرد ، رويكرد منطقى اين است كه روند ماهيگيرى را با ايجاد حداقل صدا و مزاحمت پيش ببريم ، تا با ايجاد كمتر صداى بمب گونه سقوط سرب و ريسه در آب از وحشت و فرار كردن كپورهاى سايز جلوگيرى كنيم ، اين امر مخصوصا در مورد درياچه هايى كه داراى عمق كمترى هستند ، اهميت بيشترى پيدا مى كند. اما اگر آب داراى عمقى بالاى سه متر باشد ، يكى از روشهاى موثر در هنگام طعمه پاشى توسط اسپمب خواباندن يك ريسه زيگ در آن نقطه مى باشد. در آبهايى كه بطور معمول از اسپمب  استفاده مى شود صداى اين وسيله همچون زنگ شام براى كپورها مى باشد و براى آنها تداعى كننده زنگ خطر نيست ، دليل اين امر اين است كه ماهى ها به مرور مى آموزند تا زمانى كه طعمه ها در حال معلق و شناور در آب هستند بى خطر هستند! پس این اقدام ارزش امتحان کردن را دارد.  بار ديگر پيشنهاد مى كنم اتفاقات اطراف خود را زير نظر بگيريد و نتيجه عملكرد ديگران را در تصميم خود تاثير دهيد ، اين يكى از بهترين راهكارهاست."

عضو تیم اوید کارپ

نيگل ويليام


" كى مجددا پرتاب بزنيم ، اين بازى ای است كه همه كپورگيران درگير آن هستند! از نظر من اين موضوع بر مى گردد به اعتماد به نفس شما در ماهيگيرى و شرایط درياچه اى كه در آن قلاب مى زنيد. هر درياچه اى با جاى ديگر متفاوت است. هدف قرار دادن بزرگترين ماهى و يا صرفا به دنبال تعداد صيد بيشتر بودن دو مقوله كاملا جداست. در درياچه هايى كه جواز روزانه صيد صادر مى شود ، زمانى كه فكر كنم بايد توكى دريافت مى كردم اما خبرى نشده باشد ، مجددا پرتاب مى زنم. مخصوصا زمانى كه متوجه حضور ماهى ها در قسمتى كه طعمه پاشى كرده ام شده باشم و يا تك بوقهايى داشته باشم كه به برداشته شدن طعمه منتهى نمى شود.
در درياچه هايى مثل B1 و B2 ماهى ها به صداى اسپاد عكس العمل نشان مى دهند ، براى همين من هميشه بعد از پرتاب مجدد سه اسپاد مى زنم. اين كار مى تواند تاثير شگفت انگيزى داشته باشد.حتى گاهى من اوقات بلافاصله بعد از زدن اسپاد توك داشته ام. اما در موقعيتهاى كه به دنبال گلچين بزرگترين كپورها باشم، اگر از ريسه خود و نقطه پرتابم صد در صد مطمعن باشم ، حتى تا ٤٨ ساعت ريسه خود را رها مى كنم ، و هيچ مشكلى با انجام اين كار ندارم. در بعضى از درياچه هاى بزرگ كه تعداد كپورهاى كمى دارند ، دريافته ام كه ماهيها به شدت به صداى سربى كه به آب بر خورد مى كند حساس هستند ، و تنها دليل پرتاب مجدد من تك بوقهاى مشكوكى است كه به صيد ماهى منتهى نشود.
خوب پس در يك جمع بندى كلى : با تماشاى دقيق آب تصميم نهايى را بگيريد - اين امر بسيار مهم است - سعى كنيد تصويرى ذهنى از آنچه كه در زير آب در حال اتفاق افتادن است ، بسازيد ؛ اين كار به شما جواب اين كه كى دوباره پرتاب بزنيد را مى دهد."  

برگرفته از:

ترجمه  : حسین وفا