شرينك تيوب چگونه بر عملكرد ريسه شما تاثير مى گذارد

نيگل ويليام عضو تيم اويد كارپ به شما نشان مى دهد كه طولهاى مختلف شرينك تيوب چگونه بر عملكرد ريسه شما تاثير مى گذارد.


١-نيگل شمار چندى از ريسه هاى متداول را مورد آزمايش قرار مى دهد تا ببينيد چگونه تغييرات كوچك در نحوه قرار گيرى شرينك مى تواند تفاوت هاى محسوسى ايجاد كند.٢-در ريسه بالايى شرينك زاويه تندترى نسبت به ريسه زيرين دارد، بطوريكه در ريسه پايينى شرينك تنها در مسير انتهاى ساق خميده قلاب ادامه پيدا كرده است.٣-امتحان اين دو ريسه در كف دست نشان مى دهد كه ريسه اى كه شرينك آن داراى زاويه تندترى بود ، ديرتر به سمت پايين مى چرخد. اما ريسه اى كه شرينكش در راستاى ساق قلاب ادامه پيدا كرده بود بلافاصله بر مى گردد.
٤- اما در مورد قلابهاى ساق بلند ، تكه اى كوچك از تيوب شرينك عملكرد بهترى نشان مى دهد ، و با سرعت بيشترى نسبت به ريسه داراى شرينك بلندتر به پايين مى چرخد.
٥- نيگل همچنين كنجكاو بود كه ببيند سوراخ كردن و خارج كردن نخ ريسه از قسمت انتهايى شرينك چه تاثيرى بر عملكرد آن مى گذارد.

٦- در اين مورد هر دو ريسه با سرعت برابر به پايين مى چرند. چه تعداد از شما از اين ترفند در هنگام اضافه كردن شرينك به ريسه خود استفاده مى كنيد؟
٧-همچنين نيگل عملكرد شرينكهاى خشك و بلند را نيز بررسى مى كند ، ظاهر ريسه كمى عجيب بنظر مى رسد اما ممكن است كار كند.
٨-نتيجه اينكه شرينك بلند با ظاهر ناهنجار خود در عمل بلافاصله مى چرخد. در حقيقت عليرغم چهره زشت عملكرد ريسه بسيار خوب است.


برگرفته از سایت :