لاين دنسر سبك يا سنگين؟

در مورد اينكه كى يك لاين دنسر سبک و يا سنگين را جايگزين كنيد مطمعن نيستيد؟ كارپولوژى شما را راهنمايى مى كند...

امروزه تنوع بالايى از لاين دنسرهاى مختلف در سايز و وزنهاى متفاوت در بازار موجود است ،  كه برخى زنجيرى ، دسته اى داراى بازوهاى ميله اى و بعضى به جاى ميله و زنجير داراى كابل هستند. اين صف متنوع و عظيم در پيش روى كپورگيران باعث شده كه آنها قادر شوند بهترين گزينه را به نسبت شرايطى كه قصد ماهيگيرى در آن دارند و همچنين هماهنگ با ست لوازمشان ، انتخاب كنند. اما به راستى دقيقا چه تعدادى از ما مى دانيم كه كه هر نوع لاين دنسر مشخصا مناسب چه موقعيتى مى باشد؟

حقيقت اين است كه بسيارى از اين موضوع آگاه نيستند در صورتى كه با دانستن آن مى توانند بهترين گزينه را مناسب با شرايط ماهيگيرى خود انتخاب كنند. يكى از تفاوتهاى اصلى كه قطعا مى تواند تاثير بزرگى در نتيجه كار ما داشته باشد ، ميزان وزن لاين دنسر است. چه زمانى يك لاين سنگين را به موردى سبك ترجيح مى دهيد ، و آنها را در چه وضعيتى بر روى نخ خود رها مى كنيد ؟ اين نكته اييست كه قصد داريم در اين مقاله توضيح دهيم تا در جلسه آينده كپورگيرى خود برتريهاى بزرگى را به همراه داشته باشيد.

١-لاين دنسر سبك و كوچك
لاين دنسرهاى كوچك و سبك مختص ماهيگيرى در فواصل كوتاه هستند. در مواقعى كه قصد داريد نختان كاملا شل قرار بگيرد آنها انتخابهاى بسيار خوبى هستند. بعد از خواباندن چوب ، بهترين حالت قرار گيرى آنها بر روى نخ ، جايى نزديك به آويزان شدن كامل از بازر و يا حتى بصورت خوابيده بر روى زمين مى باشد. وقتى آنها را بر روى زمين قرار مى دهيد ، در واقع هيچ وزنى بر روى نخ وجود نخواهد داشت و اين ضامن قرار گيرى نخل در شل ترين حالت ممكن است.

٢-لاين دنسرهايى با وزن متوسط
لاين دنسرهايى با وزن متوسط براى ماهيگيرى در فواصلى تا حدود ٦٠ متر عالى هستند. به هنگام وزش باد آنها بوقهاى اضافى بازر را به حداقل مى رسانند ، بهترين حالت قرار گيرى آنها بر روى نخ آويزان شدن در جايى بين فاصله چوب تا زمين مى باشد ، كه اين به آن معنى خواهد بود كه نخ بيش از حد شل نبوده و شما مى توانيد تشخيص توك خوبى داشته باشيد.

٣-لاين دنسرهاى بزرگ و سنگين

اين دسته از لاين دنسر ها بهترين انتخاب براى ماهيگيرى در فواصل دور و يا مواقعى كه در ميان قسمتهاى پر مانع كناره هاى دور با نخى سفت شده قلاب مى زنيد ، هستند. لاين دنسر سنگين در حالى كه نخ را محكمتر نگاه مى دارد باعث مى شود تا حركات اضافه نخ در بر خورد با جريان آب در طى مسير خود به ژرفاى درياچه ، گرفته شود ، و بدين ترتيب هنوز نخ شما در تماس مستقيم با ريسه تان خواهد بود. يكى ديگر از مزيتهاى لاين دنسرهاى سنگين مواقعيست كه وزش باد شديد باشد و آنها خيلى خوب جلوى بوق هاى اضافه بازرهايتان را مى گيرند. اين دسته از لاين دنسرها بهتر است در جايى نزديك به بازر قرار بگيرند ، اغلب وقتى از يك لاين دنسر سنگين استفاده مى كنيد شما در ابتدا چندين تك بوق خواهيد داشت كه نشان دهنده برداشته شدن طعمه است ، و يا اينكه لاين دنسر دراپ بك مى كند.( به سمت عقب حركت كرده و آويزان مى شود)  


برگرفته از سایت:

ترجمه : حسین وفا