آيا اين بزرگترين توانايى در كپورگيريست؟

دنى فيربراس مشاور اصلى كمپانى بزرگ دايوا و يكى از بنيانگذاران برند محبوب كردا به شما آموزش مى دهد كه چگونه پس از پرتاب لحظه برخورد سرب با كف آب را حس كنيد ، كه از نظر او يكى از رازهاى موفقيت در كپورگيرى است.


١- بر روى هدف خود تمركز كنيد

به سمت نقطه هدف خود نشانه روى كنيد و طبق روال عادى پرتاب بزنيد. قبل از پرتاب مطمعن شويد نخ را تا نيمه چوب باز كرده باشيد ( انتهاى ريسه به نزديكى محل چفت شدن چوبهاى دو تكه رسيده باشد ) ، اين كار به شما اجازه مى دهد در هنگام پرتاب بتوانيد به بهترين نحو چوبتان را فشرده كرده و از قدرت آن بهره گيريد. بهترين لحظه براى رها كردن نخ در حين پرتاب زمانى است كه سرب در زاويه اى بين ساعت يك و دو قرار گرفته باشد.٢-سرب و ريسه را دنبال كنيد

در حاليكه سرب در حال پرواز در هواست ، نوك چوب خود را در همان زاويه بين ساعت يك و دو نگه داريد ، اين كار به نخ اجازه مى دهد راحت تر از اسپول باز شده و از ميان حلقه ها عبور كند ، و كار حس كردن لحظه برخورد سرب با بستر را نيز ساده تر مى كند. همچنين سعى كنيد يك چشمتان بر روى ريسه در حال پرواز باشد ، تا به محض آنكه به نقطه هدفتان نزديك شد بتوانيد به موقع شروع به گرفتن نخ كنيد.


٣-لمس نخ

همانطور كه ريسه شما به نقطه هدفتان نزديك مى شود ، شروع به كاهش سرعت آن توسط لمس كردن نخ با انگشت خود كنيد. اين حركت سبب كاهش سرعت پرواز ريسه در آسمان شده ، و از يك برخورد شديد سرب به سطح آب و ترس ماهى ها جلوگيرى مى كند.فراموش نكنيد در همه مراحل نوك چوبتان بالا باشد.٤-گرفتن نخ

درست قبل از آنكه ريسه شما به سطح آب برخورد كند ( زمانيكه به حدود يك مترى سطح آب رسيد ) بطور كامل نخ را با انگشت خود بگيريد و از خروج آن از اسپول جلوگيرى كنيد ، اين كار باعث مى شود سرب و ريسه در بالاى نقطه هدف شما متوقف شده و با حداقل ايجاد سر و صدا داخل آب شود. همچنين وقتى سرعت نخ را با لمس انگشت خود بگيريد و پس از آن جلوى خروج نخ را بطور كامل ببنديد ، نخ ريسه شما از ليدرتان فاصله خواهد گرفت كه خود اين موضوع از پيچ و تاب خوردن ريسه شما جلوگيرى مى كند.
٥-نخ را در حالت سفت نگه داريد

همانطور كه نخ را با انگشت نگه داشته ايد و سرب داخل آب مى شود ، در حاليكه نوك چوبتان رو به بالاست اجازه دهيد كشش سرب نخ را در حالت سفت نگه دارد. در حاليكه با يك نخ سفت حركت سربتان در حين فرو رفتن در آب را احساس مى كنيد  ،هم زمان و  به آهستگى نوك چوبتان را به سمت پايين حركت دهيد به شكلى كه هنوز با سربى كه در حال افتادن بر روى بستر است ، در تماس مستقيم باشيد. بدين ترتيب قادر خواهيد بود  لحظه برخورد سرب با كف آب در روى نوك چوب حس كنيد. چگونگى اين برخورد مى تواند سر نخهايى از نوع بسترى كه سرب بر روى آن فرود آمده ، به شما بدهد.  اگر يك برخورد شديد حس نموديد سربتان بر روى يك بستر محكم فرود آمده است ، اگر يك فرود نرم تر را احساس كرديد احتمالا بر روى بسترى لجنى و يا علفى پرتاب زده ايد.

٦-و به ياد داشته باشيد

احساس برخورد سرب با بستر چيزى نيست كه به طور اتوماتيك بياموزيد و فراگرفتن انجام صحيح آن نياز به زمان و تمرين دارد ، ولى آنچه كه مسلم است اين مهارت يكى از مهمترين قسمتهاى ماهيگيرى است و وقتى به درستى بتوانيد اين پروسه را به انجام رسانيد ، به ميزان قابل توجهى به تعداد صيدتان افزوده خواهد شد. برتريهاى بسيارى در اين تكنيك نهفته است كه از مهمترين آنها مى توان به اين موارد اشاره كرد : احساس نمودن برخورد سرب با كف ، كم شدن پيچ خوردگى ريسه و ايجاد صدا و مزاحمت كمتر در لحظه برخورد سرب با آب.  در فیلم زیر دنی فیربراس مراحل انجام این کار را به صورت عملی به شما نشان می دهد( با وی پی ان ببینید ) :
برگرفته از :ترجمه : حسین وفا