١٠ روش اتصال هوكبيت كه مورد نيازتان خواهد بود.
و چگونگى عملكرد آنهاآيا براى همه ريسه هايتان از يك گره ناتلس نات معمولى استفاده مى كنيد؟ اگر جواب شما مثبت است پس بهتر است بدانيد بخشى از لذتهاى كپورگيرى را از دست مى دهيد ، اولى ديويس در اين زمينه بيشتر توضيح مى دهد...


١-ريسه كى دى

مناسب ترين مورد استفاده : ريسه كى دى يكى از بهترين گزينه ها براى استفاده از طعمه هاى سينك و يا طعمه هاى پاپ به همراه سرب شات بر روى موى ريسه است.

ويژگى : از آنجايى كه در اين روش موى ريسه به جاى اينكه مثل گره ناتلس نات معمولى از ميانه ساق خارج شود ، به كنار چشمى قلاب وصل مى شود ، نوك قلاب به سرعت به سمت پايين مى چرخد. وقتى يك كپور طعمه را به داخل دهان خود مى مكد ، اين چرخش سريع بلافاصله نوك قلاب را در وضعيتى مسلح براى گير كردن به لب پايينى ماهى قرار مى دهد. زمانى كه فلاب خراش اوليه را مى دهد از آنجايى كه موى ريسه به نزديكى چشمى قلاب منتهى مى شود ، براى ماهى پس زدن قلاب توسط مكش و بيرون دميدن آب از دهان بسيار دشوار خواهد بود. بيشترين احتمال در مورد نقطه نشست قلاب در اين روش ميانه لب پايينى كپور خواهد بود.    

امتاز : ٩ از ١٠٢-ريسه بلوبك بزرگ

مناسب ترين مورد استفاده : يك حلقه بزرگ در اين ريسه در جهت ايجاد هماهنگى لازم براى استفاده طعمه هاى بزرگ ، كار مى كند. اگر قصد استفاده از دو بويله بزرگ به صورت دوبل را داريد و يا مى خواهيد ، از سيستم آدم برفى استفاده كنيد ، حتما اين ريسه را امتحان كنيد.

ويژگى : بكار گيرى يك حلقه بزرگ ، كه به راحتى تا بعد از چشمى قلاب حركت مى كند ، قابليت حركت طعمه را به طرز مبالغه آميزى افزايش داده است به طوريكه حتى حلقه قابليت رد كردن قسمت چشمى قلاب را نيز دارد. اين مكانيسم سبب مى شود زمانى كه كه ماهى پس از خراش اوليه قلاب ، قصد دميدن طعمه به بيرون از دهان خود را دارد ، به دليل رد شدن حلقه از قلاب ، عمل پس زدن ريسه براى ماهى بسيار دشوار شود. اما اگر ماهى موفق به رها كردن خود شود ، ريسه به طور كامل غير مسلح مى شود ، چرا كه قادر به برگشت به حالت اوليه نخواهد بود ، و در اين حالت مى توان گفت كه يك ماهى شما را شكست داده و بازى به پايان رسيده.

امتاز: ٧ از ١٠٣-ريسه دى ريگ بلند

مناسب ترين مورد استفاده : يكى از بهترين روشهاى ارايه بويله هاى پاپ و سينك مى باشد.

ويژگى : يك حلقه دى شكل بزرگ در پشت قلاب ، به طعمه اجازه مى دهد به طرف بالا و پايين ساق قلاب حركت كند. با تنظيم تعداد پيچشهاى نخ به دور ساق قلاب ، مى توانيد به بهترين زاويه قرار گيرى طعمه براى بهتر نشستن قلاب دست پيدا كنيد. اغلب اين ريسه با بويله هاى پاپ آپ استفاده مى شود ، يك حلقه دى شكل بلند براى استفاده به همراه طعمه هاى سينك مناسب تر خواهد بود ، و از آنجايى كه باز هم طعمه قابليت حركت تا قسمت چشمى قلاب را دارد اين ريسه نيز از خاصيت ضد پس زدن ( انتى اجكت ) بر خوردار مى باشد. طعمه مى تواند توسط يك حلقه و يا به طور مستقيم به قسمت حلقه دى شكل ريسه متصل شود.

امتياز : ٨ از ١٠٤-طعمه بر روى ساق

مناسب ترين مورد استفاده : اين ريسه بيشتر براى طعمه هاى پاپ مناسب است ، چرا كه در هنگام استفاده از طعمه هاى سينك فاصله كم طعمه تا قلاب باعث اختلال در عمل قلاب زدن مى شود.

ويژگى: براى آن دسته از شما كه نگران پيچ خوردن قسمت موى ريسه هستيد ، اين ريسه مشكل شما را حل خواهد كرد. ديگر قسمت موى قلاب در ريسه وجود ندارد و متعاقبا پيچ خوردنى هم در كار نخواهد بود. هوك بيدها مى توانند در هر وضعيتى بر روى قلاب قرار بگيرند ، از همين رو ريسه مى تواند در حالت هاى متنوعى كار كند ، و ميزان حركت طعمه قبل تنظيم است. تعويض طعمه هم بسيار ساده خواهد بود ، كافيست يك بويله را خارج كرده و ديگرى به داخل حلقه سوار كنيد.

امتياز: ٦ از ١٠٥- ريسه دى ريگ كوتاه

مناسب ترين مورد استفاده :  اين ريسه اييست كه قابليت استفاده با طيف متنوعى از هوكلينكهاى مختلف را دارد. بهترين عملكرد را با طعمه هاى پاپ دارد و گزينه مناسبى جهت بستن ريسه هاى مفصلى و چود است.

ويژگى : شكل حلقه دى در اين ريسه به طعمه تا حدى اجازه  حركت مى دهد كه احتمال پيچش ريسه در حد صفر باشد. و همچنين حركت ضرورى ريسه را در مواردى كه با نخهاى خشك بسته مى شوند تامين مى كند. يك حلقه دى كوچك ، طعمه را نزديك به چشمى قلاب نگه مى دارد و در اين حالت نوك قلاب در زاويه اى كاملا تهاجمى مى ايستد. در استفاده از اين ريسه ها نيز معمولا قلاب در ميانه لب پايينى کپور مى نشيند.

امتياز: ٩ از ده


٦-طعمه بر روى قلاب

مناسب ترين مورد استفاده : يك هوكلينك مونو در يك سيستم سرب رانينگ حساس به خوبى با طعمه هايى كه به روى قلاب كشيده شده اند كار مى كند.

ويژگى : پس از ريسه هاى مويى ،  بستن طعمه به حلقه قلاب متداول شد اما به مرور محبوبيت خود را از دست داد. اما ريسه هايى كه در آن طعمه به روى قلاب كشيده مى شرند هنوز هم در بين سلاحهاى كپورگيران مدرن جاى خود را حفظ كرده اند. وقتى مشغول ماهيگيرى شناورى يا رو آبى هستيد و جاهايى كه مى توانيد لحظه به دهن گرفتن طعمه توسط ماهى را مشاهده كنيد ، طعمه به قلاب كشيده شده بهترين راهكار است. طعمه هاى زيادى وجود دارند كه در اين روش قابل استفاده هستند ، از كرمها گرفته تا غلات پخته شده. لازم است طعمه به گونه اى بر روى قلاب قرار گيرد كه نوك قلاب در حالت مسلح باشد در عين حال سعى كنيد بيشتر سطح قلاب را بپوشانيد تا حيله گر ترين كپورها را هم به دام بياندازيد.

امتياز: ٥ از ١٠٧-تيوب سليكونى بر روى خم قلاب

بيشترين مورد استفاده : برايدهاى معمولى ، روكش دار و نخهاى مونو همه در اين روش قابل بكار گيرى هستند ، و اين ريسه با تمام طعمه هاى سينك و يا پاپ هاى كه با يك سرب شات بر روى موى ريسه سينك شده اند قابل استفاده است. همچنين اين ريسه با قسمت موى بلند هم بخوبى كار مى كند.

ويژگى: اين يكى از ساده ترين روشها براى ارتقا دادن يك ريسه ساده با گره ناتلس نات مى باشد. وصل كردن موى قلاب به قسمت خم ساق آن باعث تقويت عملكرد مكانيسم ريسه مويى مى شود ، بطوريكه كه به چرخش قلاب را تا حد قابل توجهى سرعت مى بخشد. در هنگام استفاده به همراه يك موى بلند ، وقتى كپور طعمه را به دهان مى مكد ، قلاب برو روى قسمت پايينى دهن ماهى مى افتد و به محض وارد شدن كشش از طرف هوكلينك ، قلاب چرخيده و عمل مى كند. اين ريسه متكى به نظريه عملكرد قلاب زدن در پى پس زدن طعمه نمى باشد.

پ.ن: عملكرد قلاب زدن برخى از ريسه ها مثل موارد دى ريگ براساس فشاريست كه به طعمه در لحظه پس زدن و حين دميدن آن به بيرون از دهان ماهى وارد می شود ، در اين حالت طعمه به قسمت چشمى قلاب فشار آورده و نوك قلاب خراش اوليه را مى زند.


امتياز: ٩ از ١٠


٨-ريسه بلو بك

مناسب ترين مورد كاربرد : يك قسمت موييى نرم با يارى حلقه اى كه در طول ساق قلاب حركت مى كند بهترين عملكرد ضد پس زدن را در اين ريسه ايجاد مى كند. مشخصا طعمه هاى سينك دوبل و نحوه ارائه اسنومن موثرترين موارد در استفاده از ريسه بلو بك هستند.

ويژگى : برعكس حلقه بزرگ كه مى توانست از چشمى قلاب عبور كند ، اگر طعمه توسط ماهى پس زده شود ، حلقه كوچكتر هيچگاه باعث بى تاثير شدن ريسه نمى شود. و باز هم در موقعيت مسلح با خاصيت زد پس زدن باقى مى ماند ، مخصوصا زمانى كه از قلابهاى لانگ شنك استفاده مى كنيد ، حلقه اى كه در اثر دميدن ماهى به قسمت چشمى قلاب رسيده عملكردى همانند مكانيسم ريسه كى دى پيدا مى كند.

امتياز: ٩ از ١٠٩-ريسه استاندارد با گره ناتلس نات

مناسب ترين مورد استفاده : در حقيقت مى توان گفت اين ريسه براى استفاده به همراه تمام انواع هوكلينكها و شيوه هاى مختلف قرار گيرى طعمه قابل استفاده مى باشد.

ويژگى : گره زدن بسيار ساده ، يك گره سرراست ناتلس نات قابليت استفاده با هر طعمه اى را دارد. نشست قلاب مى تواند نامنظم باشد ، اما اغلب در اثر انتقال وزن سرب و كشش وارده از طرف هوكلينك ، قلاب در گوشه هاى لب ماهى مى نشيند. با اضافه نمودن يك كيكر ساده و يا بكار گيرى كمى شرينك تيوب بر روى قسمت چشمى قلاب ، روند چرخش قلاب به طرز چشمگيرى بهبود مى يابد ، كه به معنى نشست بيشتر قلاب در لب پايينى ماهى نيز مى باشد.

امتياز : ٦ از ١٠


١٠-هرزگرد بر روى ساق  

مناسب ترين مورد استفاده : برخلاف حالت حلقه بر روى ساق ، اين ريسه هم مناسب پاپ ها و هم بويله هاى سينك مى باشد.

ويژگى : استفاده از يك هرزگرد ميكرو به جاى يك حلقه ، قابليت حركت بسيار خوبى به طعمه مى دهد ، و ايجاد فاصله بيشتر بين طعمه و بدنه قلاب اين ريسه را براى بكار گيرى همراه طعمه هاى سينك نيز مناسب مى كند. در مورد استفاده حلقه بر روى ساق قلاب هوك بيد ها مى توانستند در موقعيتهاى مختلف قرار بگيرند تا ريسه با مكانيسمهاى مختلف عمل كند. در اين ريسه اگر هرزگردى كه طعمه به آن متصل شده قابليت حركت تا چشمى قلاب را داشته باشد ، خاصيت ضد پس زدن ( آنتى اجكت ) بسيار خوبى به اين مجموعه مى بخشد. ممكن است استفاده از موارد خاصى از طعمه ها مثل دو عدد بادام زمينى بر روى موى ريسه هاى معمولى ، به دليل داشتن حركتهاى اضافى باعث پيچش و تاب خوردگى شود. ولى استفاده از اين ريسه و بكار گيرى يك هرزگرد كوچك به جاى موى ريسه مى تواند از اين اتفاق جلوگيرى كند.

امتياز: ٨ از ١٠

برگرفته از سایت کارپولوژی :

ترجمه : حسین وفا