يكى از مهمترين بخشهاى كپورگيرى انتخاب بسترى مناسب و اجراى يك طعمه پاشى حساب شده و دقيق مى باشد. از انجايى كه فرض كرديم كه مقصد شما يك درياچه مصنوعى است و در ابتداى كار تنها قصد داريم شما را با حداقل هاى اين رشته آشنا كنيم ، در خلال معرفى مهمترين لوازم مربوطه جزييات مختصرى را به عرضتان مى رسانيم:
• فلوت ماركر
• سرب بستريابى
• اسپمب
• بويله شوتر

فلوت ماركر

    فلوت ماركر در واقع شناورى بزرگ است كه پس از آنكه يك سرب ، به صورتى آزاد ، بروى نخ اصلى قرار گرفت ، به انتهاى نخ وصل مى شود، و به اين طريق شما پس از پرتاب مجموعه سرب و فلوت ماركر به نقطه مورد نظر خود ، با آزاد كردن نخ ، به ماركر اجازه مى دهيد كه به سطح آب بيايد و فقط كافيست اندازه مقدار نخى كه آزاد مى كنيد تا ماركر بر سطح آب ظاهر شود ، را تخمين بزنيد تا از عمق آب در ان قسمت آگاه شويد. بر روى چوبهاى مخصوص ماركر درجه بندى طول درج شده تا كار اندازه زدن نخ دقيقتر انجام شود و بدين طريق با اندازه گيرى دقيق عمق در دو نقطه دور و نزديك از ميزان شيب كف آب هم باخبر شويد.


سرب بستريابى
     

    اين سربها به گونه اى طراحى شده اند كه در طى تماس با كف آب جزييات بيشترى از چگونگى بستر را به نخ انتقال دهند. البته به منظور تشخيص بهتر بستر بايد نخ اصلى شما برايد باشد. پس از بستن سرب به انتهاى نخ ان را به نقطه مورد نظرتان پرتاب كنيد و در حالى كه چوب را به سمت بالا گرفته ايد به اهستگى شروع به جمع كردن نخ كنيد ، به ارتعاشاتى كه با حركت سرب بروى بستر ، به واسطه نخ  ، به نوك چوب منتقل مى شود دقت كنيد تا بتوانيد از نوع بستر اگاه شويد:
 

بستر لجنى

     اگر بلافاصله پس از پرتاب سرب شما گير كرد و با جمع كردن نخ و وارد شدن كمى فشار شروع به حركتى سنگين نمود ، به يك بستر لجنى بر خورده ايد، هر چه حركت سرب سنگينتر و متعاقبا نوك چوب بيشتر خم شود با لجن عميق ترى روبرو هستيد.
بستر سنگى

     

 اگر با جمع كردن نخ سرب شروع به حركتى آزادنه نمود و ارتعاشات ريز و منظمى به نوك چوب منتقل شد به يك بستر سنگى پرتاب زده ايد ، گير هاى ناگهانى سرب نشان دهنده سنگهاى بزرگتريست كه در مسير حركت آن قرار دارند.

بستر علفى

   

    در برخورد با بستر هاى داراى علف هم به مانند بستر لجنى ، سرب بلافاصله پس از برخورد با كف گير مى كند با اين تفاوت كه پس از جمع كردن نخ ، شروع به حركتى يكنواخت نمى كند و هر بار با وارد شدن فشار آزاد شده و پس از طى فاصله كمى دوباره بين علفها گير مى كند. اسپمب
   

      اسپمبها داراى دو كفه هستند كه توسط يك شاسى حساس به ضربه بر روى هم چفت مى شوند و به شكلى يك بمب پلاستيكى در مى آيند كه به خوبى خاصيت ايرو ديناميكى داشته و طى پرتاب مسافت زيادى را طى مى كند و بلافاصله پس از برخورد به سطح آب باز مى شود. بدين ترتيب شما با قرار دادن مواد طعمه پاشى داخل اسپمب مى توانيد آنها را به نقاط مورد نظرتان برسانيد. در انتخاب اين ابزار دقت كنيد كه وزن پرتاب (اكشن) چوبهايتان را در نظر بگيريد.


بويله شوتر
     

       اگر مجبور باشم تنها يك وسيله طعمه پاشى را براى استفاده در تمام برنامه هاى كپورگيرى انتخاب كنم ، يقينا آن بويله شوتر خواهد بود ، به كمك اين وسيله مى توانيد بويله هايتان را به نقاط مختلفى پرتاب كنيد. در مورد استراتژى هاى طعمه پاشى بيشتر صحبت خواهيم كرد و دلايلى كه براى اين انتخاب دارم را با شما بررسى مى كنم.

  

    اينك كمى با مهمترين لوازم طعمه پاشى و بستريابى آشنا شده ايد اما خبر خوب اينكه اگر هيچ كدام از اين ابزار را در بين لوازمتان نداريد باز هم مى توانيد كار را شروع كنيد ، در واقع از ان جايى كه مقصد شما يكى از درياچه هاى مصنوعيست با كمى تحقيق از قبل و رعايت چند نكته ساده به انتخاب درستى براى نقطه اى كه ريسه خود را بخوابانيد ، دست خواهيد يافت.
حسین وفا