مبتدی

پود و سيستم تشخيص توك

/post-9
مرحله هفتم شناخت پود و لوازم تشخیص توک.

طعمه ها

/post-7
مرحله پنجم اشنایی با طعمه های کپور.

ترمينال تكل

/post-6
مرحله چهارم اموزش ، اشنایی با تجهزیات انتهایی یا ترمینال تکل.

چوب و چرخ

/post-5
مرحله سوم اموزش ، انتخاب یک چوب و چرخ برای شروع.

لوازم بستريابى و طعمه پاشى

/post-3
مرحله دوم اموزش، اشنایی با لوازم بستریابی و طعمه پاشی.

لوازم مراقبت از ماهى

/post-4
قدم اول و تجهیز مهمترین لوازم کپورگیری.

لوازم كپورگيرى

/post-2
اموزش سریع کپورگیری در خلال اشنایی با لوازم کپورگیری.

چرا كپورگيرى ؟

/ycarp
آیا کپورگیری می تواند رشته ماهیگیری مورد علاقه تان باشد؟