جیمز اندرسون

اجتناب از تخم ریزی

/post-100
امتناع کپور از تخم ریزی و  عواقب آن

هواى پاييز و تاثیر آن بر خوى كپور

/%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟

كپور چگونه از مواد ريز تغذیه می کند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
كپورها چگونه بر روى قستمهايى كه با غلات و دانه هاى پخته شده طعمه پاشى شده اند تغذيه مى كنند؟

كپورها چگونه در بسترهاى علفى تغذيه مى كنند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
نحوه خوراك كردن ماهى در يكى از بهترين ويژگيهاى بستر: بستر علفى

كپور چگونه طعمها را حس می کند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
در ادامه شناخت مكانيسم هاى زيستى كپور ،به سراغ حس چشايى اين ماهى مى رويم

كپورها چگونه مى شنوند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF
در ادامه شناخت مكانيسم هاى زيستى كپور ،به سراغ حس شنوايى اين ماهى مى رويم

حس بينايى كپور

/%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
جيمز اندرسون مربى ماهيگيرى و استاد دانشگاه درباره حس بينايى كپور مى گويد

كپورها چگونه در لجن تغذيه مى كنند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
اين بار در مورد روش خوراك كردن كپورها ، جيمز اندرسون حقايقى در مورد نحوه تغذيه كپورها در لجنزار را فاش مى كند...

كپور چگونه تغذيه مى كند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
آيا تا به حال به اين موضوع انديشيده ايد كه چرا روش استفاده فقط از بويله در كپورگيرى موفق ترين شيوه براى صيد بزرگترين ماهى هاست؟