جیمز اندرسون

آب وهواى پاييز و تاثیر آن بر خلق و خوى كپور

/post-80
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟

كپور چگونه از مواد ريز تغذیه می کند؟

/post-65
كپورها چگونه بر روى قستمهايى كه با غلات و دانه هاى پخته شده طعمه پاشى شده اند تغذيه مى كنند؟

كپورها چگونه در بسترهاى علفى تغذيه مى كنند؟

/post-62
نحوه خوراك كردن ماهى در يكى از بهترين ويژگيهاى بستر: بستر علفى

كپور چگونه طعمها را حس می کند؟

/post-61
در ادامه شناخت مكانيسم هاى زيستى كپور ،به سراغ حس چشايى اين ماهى مى رويم.

كپورها چگونه مى شنوند؟

/post-60
در ادامه شناخت مكانيسم هاى زيستى كپور ،به سراغ حس شنوايى اين ماهى مى رويم.

حس بينايى كپور

/post-59
جيمز اندرسون مربى ماهيگيرى و استاد دانشگاه درباره حس بينايى كپور مى گويد:

كپورها چگونه در لجن تغذيه مى كنند؟

/post-58
اين بار در مورد روش خوراك كردن كپورها ، جيمز اندرسون حقايقى در مورد نحوه تغذيه كپورها در لجنزار را فاش مى كند...

كپور چگونه تغذيه مى كند؟

/post-57
آيا تا به حال به اين موضوع انديشيده ايد كه چرا روش استفاده فقط از بويله در كپورگيرى موفق ترين شيوه براى صيد بزرگترين ماهى هاست؟