طعمه پاشی

اصول بستر يابى و طعمه پاشى

/post-22
چگونگى بكار گيرى لوازمى چون ، فلوت ماركر ، اسپاد ، ديستنس استيك ، شوك ليدر ،... و نحوه تشخيص بستر

طعمه پاشى زمستانى

/post-17
تاكتيكها و نكته هايى درباره كپورگيرى در زمستان و هواى سرد

لوازم بستريابى و طعمه پاشى

/post-3
مرحله دوم اموزش، اشنایی با لوازم بستریابی و طعمه پاشی.