طعمه پاشی

۲۵ نکته طعمه پاشی موفق

/post-97
۲۵ مور‌د جهت اجرای یک طعمه پاشی درست

اصول بستر يابى و طعمه پاشى

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C
چگونگى بكار گيرى لوازمى چون ، فلوت ماركر ، اسپاد ، ديستنس استيك ، شوك ليدر ،... و نحوه تشخيص بستر

طعمه پاشى زمستانى

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
تاكتيكها و نكته هايى درباره كپورگيرى در زمستان و هواى سرد

لوازم بستريابى و طعمه پاشى

/future-finding
مرحله دوم آموزش، آشنایی با لوازم بستریابی و طعمه پاشی.