پرتاب

٥ راز موفقيت دنى فيبراس در تابستان

/5-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
چگونه در اين تابستان بهترين نتايج در صيد كپور را دريافت كنيم؟

مهمترین مهارت کپورگیری

/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
آيا اين بزرگترين و مهمترین توانايى در كپورگيريست؟

پرتاب مجدد

/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF
سوالى بزرگ : چه مدت زمان چوبهایمان را به حال خود رها کنیم است؟

پرتاب دقيق

/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82
چگونه با چوب كپورى يك پرتاب دقيق بزنيم ؟