پرتاب

٥ راز موفقيت دنى فيبراس در تابستان

/post-76
چگونه در اين تابستان بهترين نتايج در صيد كپور را دريافت كنيم؟

مهمترین مهارت کپورگیری

/post-71
آيا اين بزرگترين و مهمترین توانايى در كپورگيريست؟

پرتاب مجدد

/post-47
سوالى بزرگ : چه مدت زمان چوبهایمان را به حال خود رها کنیم است؟

پرتاب دقيق

/post-24
چگونه با چوب كپورى يك پرتاب دقيق بزنيم ؟