دنی فیربراس

٥ راز موفقيت دنى فيبراس در تابستان

/post-76
چگونه در اين تابستان بهترين نتايج در صيد كپور را دريافت كنيم؟

مهمترین مهارت کپورگیری

/post-71
آيا اين بزرگترين و مهمترین توانايى در كپورگيريست؟

كپورها چگونه در بسترهاى علفى تغذيه مى كنند؟

/post-62
نحوه خوراك كردن ماهى در يكى از بهترين ويژگيهاى بستر: بستر علفى