پاییز

كپور گيرى پاييزه

/post-82
كسب بهترين نتيجه از كپورگيرى پاييزى!

صيد كپور در پاييز

/post-81
يكى پر بازديدترين مقالات كپورگيرى برگرفته از سايت دريم كارپ

آب وهواى پاييز و تاثیر آن بر خلق و خوى كپور

/post-80
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟

طعمه های پاییزی

/post-79
بهترين مواد جذب كننده طعمه براى فصل پاييز كدامند؟