پاییز

كپور گيرى پاييزه

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87
كسب بهترين نتيجه از كپورگيرى پاييزى!

صيد كپور در پاييز

/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
يكى پر بازديدترين مقالات كپورگيرى برگرفته از سايت دريم كارپ

هواى پاييز و تاثیر آن بر خوى كپور

/%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟

طعمه های پاییزی

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C
بهترين مواد جذب كننده طعمه براى فصل پاييز كدامند؟