هوکبیت

٣٨ راه ساده براى بهتر كردن طعمه تان

/38-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87
مجموعه نكاتى ضرورى كه در عين سادگى ، آمار تعداد صيدتان را به طرز قابل توجهى افزايش خواهند داد!

متعادلسازى هوكبيت

/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%AA
متعادلسازى دقيق يا به صورت مستقيم از بسته به ريسه؟

طعمه ها

/carp-baits
مرحله پنجم آشنایی با طعمه های کپور