هوکبیت

٣٨ راه ساده براى بهتر كردن طعمه تان

/post-53
مجموعه نكاتى ضرورى كه در عين سادگى ، آمار تعداد صيدتان را به طرز قابل توجهى افزايش خواهند داد!

متعادلسازى هوكبيت

/post-38
متعادلسازى دقيق يا به صورت مستقيم از بسته به ريسه؟

طعمه ها

/post-7
مرحله پنجم اشنایی با طعمه های کپور.