زمستان

ده نکته مهم کپورگیری در زمستان

/post-87
ده توصیه که می تواند کمکتان کند زمستان امسال صید بهتری داشته باشید

در زمستان كجا بدنبال كپورها باشيم

/%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
قسمتهاى كليدى درياچه ها كه در زمستان احتمال يافتن كپورها در آن مناطق بيشتر است

رفتار كپورها در طول زمستان

/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟