کردا

۸ نکته کپور گیری تابستانه

/8-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
ماحصلی از تجارب سالها کپورگیری تیم کردا

كپور گيرى پاييزه

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87
كسب بهترين نتيجه از كپورگيرى پاييزى!