پلت

٣٨ راه ساده براى بهتر كردن طعمه تان

/38-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87
مجموعه نكاتى ضرورى كه در عين سادگى ، آمار تعداد صيدتان را به طرز قابل توجهى افزايش خواهند داد!

بهترين طعمه هاى كپور

/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
هفت طعمه محبوب كپور به روايت سايمون اسكات

طعمه پاشى زمستانى

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
تاكتيكها و نكته هايى درباره كپورگيرى در زمستان و هواى سرد