پلت

٣٨ راه ساده براى بهتر كردن طعمه تان

/post-53
مجموعه نكاتى ضرورى كه در عين سادگى ، آمار تعداد صيدتان را به طرز قابل توجهى افزايش خواهند داد!

بهترين طعمه هاى كپور

/post-23
هفت طعمه محبوب كپور به روايت سايمون اسكات

طعمه پاشى زمستانى

/post-17
تاكتيكها و نكته هايى درباره كپورگيرى در زمستان و هواى سرد