نمک

حقايقى در باره... نمك

/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9
در مقاله قبلى از همين سرى حقايقى در مورد حس بويايى كپور خوانديد و حالا به سراغ يكى از  جدال آميز ترين مواد جاذب كپور يعنى نمك مى رويم...

ده طعمه برتر كپور براى زمستان

/%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
ده مورد از بهترين انتخابهاى طعمه كپور جهت زمستان  فاش شد