شان هریسون

رفتار كپورها در طول زمستان

/post-84
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟

پرش كپور

/post-46
چرا كپورها از آب بیرون می جهند و اين رفتار نشانه چيست؟