سایمن کراو

تشخیص مسیر کپورها

/post-91
نحوه تشخیص مسیرهای گشت زنی کپور

فاز ماه

/post-50
هر چيزى كه بايد در مورد ماه بدانيد