ریسه مویی

طول موى ريسه

/post-45
وقتى يك ريسه مويى مى بنديد طول موى ريسه را بر چه اساس مشخص مى كنيد؟

ريسه

/post-13
مرحله ششم آشنایی با ریسه مویی.