ریسه مویی

طول موى ريسه

/%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C
وقتى يك ريسه مويى مى بنديد طول موى ريسه را بر چه اساس مشخص مى كنيد؟

ريسه

/carp-rigs
مرحله ششم آشنایی با ریسه مویی