جولیان کاندیف

نوک مستقیم در مقابل نوک خمیده

/post-96
بررسی قلابهای نوک صاف و خمیده

كپورگيرى در بهار

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
جوليان كانديف نكته هايى درباره موفقيت كپورگيرى در بهار را با شما به اشتراك مى گذارد!