تخم ریزی

تخم ریزی كپور

/post-63
به هنگام تخم ريزى كپور چه اتفاقى مى افتد؟