تخم ریزی

اجتناب از تخم ریزی

/post-100
امتناع کپور از تخم ریزی و  عواقب آن

تخم ریزی كپور

/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
به هنگام تخم ريزى كپور چه اتفاقى مى افتد؟