کپور آینه ای

تاريخچه كپور

/carp
با ماهی کپور بیشتر آشنا شویم