چرخ بیگ پیت

بيگ پيت يا فيرى اسپول

/%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84
چرخهاى بيگ پيت در مقايسه با چرخهاى فيرى اسپول