وزن سرب

وزن سرب

/post-77
كى از يك سرب سنگين و يا سبك استفاده مى كنيد؟