نیکد چود

نخ سفت

/%D9%86%D8%AE-%D8%B3%D9%81%D8%AA
چه زمانى بايد با نخ سفت شده كپورگيرى كنيم؟و آيا نخمان در بالاى كف آب مى ايستد؟