مکانیابی کپور

مكانيابى كپور در بهار

/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
در فصل بهار چگونه مكان كپورها را پيدا كنيم؟