مسترکلاس 6

كپورها چگونه در بسترهاى علفى تغذيه مى كنند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
نحوه خوراك كردن ماهى در يكى از بهترين ويژگيهاى بستر: بستر علفى