متد فیدر

فيدر يا كيسه پى وى اى

/%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C
در یک مقایسه اجمالی دو روش ساید بگ و متد فیدر را بررسی می کنیم